Köpvillkor

Allmänna villkor för Unga Programmerares kurser och läger.

Nedanstående allmänna anmälningsvillkor gäller för din anmälan till en kurs, läger eller evenemang.

Minderåriga deltagare

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att anmäla dig till en kurs.

Kursinnehåll och kursansvarig

Uppgifter om ansvarig för kursen, beskrivning av den aktuella kursen, kursavgifter, eventuella tillkommande avgifter eller kostnader, betalningsvillkor och eventuella särskilda villkor framgår av den information du får del av i samband med din anmälan samt av din anmälningsbekräftelse.

Kursstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en kurs får du en bekräftelse på din anmälan där även plats och tider är angivna.

Kursavgift och betalning

Betalning av kursavgiften ska ske i enlighet med de villkor som anges i informationen och i din anmälningsbekräftelse.

Inställd kurs eller ändrade tider

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen.

Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen). Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.

Om kursen inleds under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att kursen påbörjas under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar fullgjord kurs.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut.

Avbeställning efter ångerfristen

Efter att ångerfristen löpt ut är din ångerrätt förbrukad. Du har dock fortfarande möjlighet att avbeställa kursen efter att ångerrätten förfallit.

Om du avbeställer kursen efter att ångerfristen löpt ut men före kursstart har du rätt till återbetalning av kursavgiften med avdrag för administrativa kostnader som inte kan undvikas trots avbeställningen. Denna administrationsavgift är 20 % av kursavgiften, dock lägst 400 kronor.

Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. Om skälet till att du avbryter kursen är varaktigt studiehinder, såsom sjukdom, flytt från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften med avdrag för studiematerial.

För att återbetalning ska kunna ske så måste du kontakta Unga Programmerare inom en vecka från det att du avbröt kursen och intyg måste inkomma snarast.

Annan frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Reklamation

Om du är missnöjd med en kurs kan du under vissa omständigheter reklamera kursen enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. Du ska i så fall vända dig till Unga Programmerare. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)

För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, email adress samt vilken kurs du deltar i. Uppgifterna använder vi i vårt kundregister för att sända dig information om kommande verksamhet. Om du inte vill ha fortsatt information kontaktar du oss.